هیات مدیره

دکتر علیرضا نعمت الهی - مدیرعامل و عضو هیات مدیره

محمدرضا پاکدل - رییس هیات مدیره و معاون بازرگانی